örgütsel sembollerin firmaların özümseme kapasiteleri üzerine etkileri